OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné, organizační a storno podmínky podnikatele Tomáš Drozd, IČ: 68945043, s místem podnikání Výškovická 510/182, 70030 Ostrava – Výškovice – kurzyfoceni.cz ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Organizátor kurzů: Tomáš Drozd IČ: 68945043, s místem podnikání Výškovická 510/182, 70030 Ostrava – Výškovice – zapsaný v živnostenském rejstříku, provozovatel portálu www.kurzyfoceni.cz (dále jen Organizátor) organizuje kurzy fotografování, fotografické workshopy a vzdělávací služby v oblasti fotografie. Osoba, která se přihlásí k účasti na fotografických kurzech nebo workshopu je účastníkem (dále jen Účastník).

2. Všeobecné obchodní podmínky určují část obsahu smlouvy smluvní vztah mezi Organizátorem a Účastníkem, která není přímo ve smlouvě určena odlišně (odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost) a jsou pro obě strany závazné.

3. Uzavření smlouvy: Návrh na uzavření smlouvy je učiněn Organizátorem zveřejněním nabídky kurzu na portálu www.kurzyfoceni.cz Přijetí nabídky účastníkem kurzu nebo workshopu je provedeno odesláním závazné přihlášky na kurz nebo workshop účastníkem, a to to buď písemně nebo prostřednictvím vyplnění elektronického objednávkového formuláře a jeho odesláním, přičemž účinky přijetí nabídky nastávají okamžikem doručení Organizátorovi.

4. Platba:
– Platbu za kurz nebo workshop ve výši uvedené v nabídce kurzu je možné uhradit bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na účet vedený u Fio banka, a.s., č.ú.: 2800252221/2010
– Kurz nebo workshop je nutné uhradit do 7 dní od odeslání závazné přihlášky. Při odeslání závazné přihlášky později než 7 dní před začátkem kurzu nebo workshopu je nutné platbu uradit do tří dnů od odeslání přihlášky. Platba za kurz nebo workshop musí být uhrazena nejpozději v den začátku kurzu nebo workshopu.

5. Storno podmínky: Podmínky pro storno kurzu nebo workshopu jsou následující:
– Písemné storno v den konání kurzu nebo workshopu: Účastník je povinen uhradit Organizátorovi storno poplatek v plné výši ceny kurzu nebo workshopu.
– Písemné storno kurzu tři dny a méně před dnem konání kurzu: Účastník je povinen uhradit Organizátorovi storno poplatek ve výší 80% ceny kurzu nebo workshopu.
Písemné storno kurzu sedm až tři dny před dnem konání kurzu: Účastník je povinen uhradit Organizátorovi storno poplatek ve výši 50% ceny kurzu nebo workshopu.
Organizátor je oprávněn na storno poplatek započíst Účastníkem uhrazenou cenu kurzu.

6. Organizační změny:
– Organizátor má právo na změnu v kurzech nebo workshopech (změna osnovy nebo harmonogramu kurzu, změna místa konání, změna učebny, změna učebního materiálu atd.). Všechny případné změny budou účastníkům kurzu nebo workshopu oznámeny emailem, telefonicky nebo SMS zprávou.
– Organizátor si vyhrazuje právo nepořádat kurz nebo workshop v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání kurzu nebo workshopu a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednaný kurz nebo workshop v náhradním termínu, anebo vrátit uhrazené kurzovné.
– Organizátor může z důvodu naplnění kapacit kurzu nebo workshopu od smlouvy odstoupit v následujících případech: a) jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, může být nahrazen jiným účastníkem, b) jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet organizátora a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet organizátora. V případě takovéhoto odstoupení je Organizátor povinen vrátit Účastníkovi případně uhrazenou cenu kurzu, a to do 5 dnů poté, co mu bude Účastníkem oznámeno bankovní spojení pro vrácení ceny.
– Účastník nesmí pořizovat jakýchkoliv audiovizuální nahrávky akcí pořádaných organizátorem bez písemného souhlasu. V případě porušení může být účastník z kurzu vykázán bez nároku na vrácení zaplacené ceny kurzu, případně může být kurz Organizátorem ukončen. V případě, že kurz bude organizátorem ukončen z důvodu porušení této povinnosti Účastníkem a Organizátor bude povinen ostatním účastníkům vrátit cenu za účast na kurzu, odpovídá Účastník za újmu způsobenou tímto Organizátorovi a újmu je povinen uhradit organizátorovi do 5 dnů od doručení výzvy k úhradě újmy.

7. Odpovědnost za ztrátu nebo poškození majetku: Organizátor neručí za ztráty ani škody na majetku v době konání kurzu nebo workshopu. Je na odpovědnosti účastníka kurzu nebo workshopu, aby dbal na svůj majetek a nenechal ho bez dozoru.

8. Ochrana osobních údajů:
– Účastník odeslání objednávky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených v přihlášce, které poskytl organizátorovi za účelem uzavření smluvního vztahu. Tento souhlas uděluje organizátorovi na dobu konání kurzu nebo workshopu a do uplynutí dvou let od začátku konání kurzu nebo workshopu.

9. Použití vytvořených děl:
– Účastník odesláním závazné přihlášky rovněž dává souhlas organizátorovi na použití jím nafocených fotografických snímků, pořízených na fotografickém kurzu nebo workshopu po použití těchto snímků pro marketingové účely organizátora, zejména na internetových stránkách organizátora v tištěných a elektronických propagačních materiálech organizátora.
– Účastník se také zavazuje, že díla vytvořená účastníkem během konání kurzu nebo workshopu použije pro vlastní propagaci v elektronické nebo tištěné podobě pouze s uvedením, že tato díla vznikla v rámci kurzu nebo workshopu organizátora.
– Veřejné použití díla je možné pouze s písemným souhlasem organizátora.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014